Tư vấn phân bổ mức đầu tư cho XDCB và lắp đặt trang thiết bị

Tư vấn phân bổ mức đầu tư cho XDCB và lắp đặt trang thiết bị

PHÂN BỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ HỢP LÝ KHI XÂY DỰNG CHBL XD:

Xây Dựng cơ bản + Trang thiết bị:  1,2 Tỷ VND, Trong đó:

1. Hồ sơ thiết kế, xây dựng cơ bản: Dự toán 600 Triệu, Chiếm 50% nguồn vốn đầu tư.

Bao gồm: Trạm xăng dầu, khu vực bồn chứa, nhà kho, nhà điều hành, sân bãi và công trình phụ khác.

2. Trang thiết bị trạm xăng: Dự toán  600 triệu, chiếm khoảng 50% nguồn vốn đầu tư.

Bao gồm: Trang thiết bị trụ bơm, bồn chứa, hệ thống đường ống công nghệ và các hạng mục khác.

 

Tư vấn kỹ thuật